poświadczenia

W prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej można otrzymać pomoc związaną z opracowaniem i przygotowaniem różnego rodzaju poświadczeń. Jako renomowany notariusz w centrum Warszawy, w ramach wykonywanych przeze mnie czynności, potwierdzam, że podpis złożony na dokumencie jest autentyczny, czyli pochodzi od osoby o zweryfikowanej tożsamości, którą mam obowiązek jednoznacznie zweryfikować. Wydaję również poświadczenie zgodności odpisu, wypisu lub kopii z okazanym dokumentem. Będąc rzetelnym notariuszem stwierdzam, że określony odpis, wyciąg lub kopia są zgodne w treści i szacie graficznej z oryginałem dokumentu. W ramach wykonywanej przeze mnie działalności dokonuję także poświadczenia daty okazania dokumentu, a także poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub we wskazanym miejscu.

akt poświadczenia dziedziczenia

W mojej Kancelarii Notarialnej można otrzymać prawidłowo sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument będący wskazaniem spadkobierców danego spadkodawcy i przysługującego im udziału w spadku wraz ze wskazaniem osób, na rzecz których spadkodawca sporządził zapisy windykacyjne. Będąc polecanym przez wielu klientów notariuszem w centrum Warszawy wszelkie akty poświadczenia dziedziczenia, sporządzam na podstawie oświadczeń osób, mogących być uważanymi w świetle prawa za spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także tych, na rzecz których spadkodawca uczynił wymagane zapisy windykacyjne. Z prowadzonych przeze mnie czynności notarialnych sporządzam protokół dziedziczenia, przy udziale wszystkich zainteresowanych osób, wchodzących w krąg spadkobierców – zgodnie z artykułem 95b ustawy, Prawo o notariacie z dnia 24 sierpnia 2007 roku.

pełnomocnictwo

Moja Kancelaria Notarialna zajmuje się także wydawaniem jednostronnych oświadczeń, upoważniających wybraną osobę, zwaną pełnomocnikiem, do dokonywania w jej imieniu czynności prawnych, których zakres określony jest w pełnomocnictwie. Jako polecany przez klientów notariusz w centrum Warszawy przystępuję do sporządzenia pełnomocnictwa wyłącznie w formie aktu notarialnego, koniecznie w obecności mocodawcy. W ramach prowadzonych przeze mnie czynności notarialnych wykonuję, zarówno pełnomocnictwa ogólne, jak i rodzajowe, które zawierają konkretne wytyczne. Rzetelne przygotowanie przeze mnie jednostronnego oświadczenia do udzielenia pełnomocnictwa, pozwala uniknąć jego nieważności. Tego rodzaju czynności notarialne oferuję, zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym.

darowizna

Za pośrednictwem mojej Kancelarii Notarialnej można dokonać darowizny, zgodnie z literą prawa. Sporządzając umowę darowizny można przekazać na rzecz obdarowanego określony przedmiot bądź kwotę, które od tej chwili będą jego własnością. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy dbam o to, aby w trakcie dokonywania darowizny sporządzić odpowiedni akt notarialny, zawierający przeniesienie prawa własności nieruchomości, samochodu czy innych dóbr materialnych, a także przekazania określonej sumy pieniężnej, zgodnie z wymogami prawnymi i ustawowymi. W ramach prowadzonych przeze mnie czynności notarialnych sporządzam również umowę darowizny dla osób, które dzięki temu pragną zwolnić obdarowanego z ciążących na nim zobowiązaniach finansowych, również tych wieloletnich i objętych windykacją komorniczą.

dział spadku

Będąc profesjonalnym notariuszem Warszawa sporządzam umowy o dział spadku, które dotyczą osób mających zamiar podzielić pomiędzy siebie otrzymany majątek spadkowy. Umowa o dział spadku, która może być zawarta za pośrednictwem mojej Kancelarii Notarialnej powoduje podobne skutki, jak stworzenie umowy zniesienia współwłasności, w szczególności, gdy spadkobiercy są współwłaścicielami wszystkich rzeczy, które weszły do masy spadkowej. Na mocy umowy o dział spadku następuje zniesienie współwłasności majątku spadkowego. Czuwając nad prawidłowym przebiegiem czynności notarialnych, dokonuję weryfikacji treści umowy o dział spadku, w szczególności zaś, gdy jej głównym lub jednym z wielu przedmiotów jest lokal mieszkalny, nieruchomość zabudowana oraz niezabudowana, wymagająca zawarcia umowy o dziale spadkowym, wyłącznie w formie aktu notarialnego.

depozyt notarialny

W mojej Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość złożenia depozytu notarialnego. Czynności te odbywają się zgodnie z treścią artykułu 108 ustawy- Prawo o notariacie. Powierzony mi depozyt notarialny jest traktowany jako zabezpieczenie zapłaty ceny. Z czynności przyjęcia depozytu spisuję odpowiedni protokół, w którym podaje datę zdarzenia, a także ustalam tożsamość i adres zamieszkania osoby upoważnionej. Protokół przyjęcia depozytu zawiera także datę, w której nastąpi jego wydanie. Będąc cenionym notariuszem w centrum Warszawy, do przeprowadzania tych czynności prowadzę specjalne konto bankowe, zaś wydanie depozytu w ramach działania mojej kancelarii następuje wyłącznie za pokwitowaniem. Przyjmowanym przeze mnie depozytem notarialnym mogą być papiery wartościowe, jak również pieniądze, zarówno w walucie polskiej, jak i w obcej.