inne czynności notarialne

Chcesz zapytać o czynności notarialne? Potrzebujesz niestandardowej usługi notariusza? Zadzwoń/napisz do nas, doradzimy, pomożemy jak rozwiązać sprawę.

pełny zakres czynności notarialnych

Pozostaję do dyspozycji moich klientów w godzinach pracy od 9.00 do 17.00. Na specjalne życzenie, istnieje możliwość wykonania czynności notarialnych poza czasem urzędowania mojej Kancelarii, również w dni ustawowo wolne od pracy, w niedziele i święta. Spotkanie takie wymaga skontaktowania się z osobą, zajmującą się obsługą sekretariatu w moim biurze, celem dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu. Prowadzona przeze mnie Kancelaria sprawuje nadzór notarialny nad takimi czynnościami, jak m.in. sprzedaż wszelkiego typu nieruchomości i terenów niezabudowanych, sprawy spadkowe, sporządzanie aktów darowizny, udzielanie pełnomocnictwa wyznaczonej osobie, sporządzanie testamentu czy umowy podziału majątku wspólnego. W ramach usług, jakie świadczę swoim klientom, proponuję również rzetelne opracowanie treści umów małżeńskich, zniesienia współwłasności, umów dożywocia czy zamiany.

europejskie poświadczenie

W wyniku zmieniającego się prawa i sytuacji życiowych, wielu moich klientów potrzebuje Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Jest to akt obowiązujący w UE, potwierdzający prawo do spadku bądź też do poszczególnych przedmiotów wchodzących do masy spadkowej, które przysługują spadkobiercom, zapisobiercom bądź też wykonawcom testamentu czy zarządcom spadku. Moja Kancelaria Notarialna zajmuje się tworzeniem Europejskiego Poświadczenia Spadkowego, zgodnego w treści z przepisami z dnia 17 sierpnia 2015 roku. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy oferuję Europejskie Poświadczenie Spadkowe, które obowiązuje na terenie całej UE. Dzięki mojej pomocy, możecie Państwo otrzymać dokument potwierdzający tytuł prawny do spadku, który jest uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

umowa spółek

W czasie mojej praktyki zawodowej poszerzyłam zakres wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych o te, dotyczące spółek i zabezpieczeń. Dzięki temu w mojej Kancelarii można skorzystać z oferowanych przeze mnie usług, dotyczących konstruowania i weryfikowania prawidłowości umów spółek handlowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Moja działalność opiera się także na pomocy w ustanawianiu hipoteki czy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy sporządzam także protokoły zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz ustalam rygor egzekucji. W ramach wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych uczestniczę również w transakcjach kupna i sprzedaży spółek, zabezpieczając przy tym interes każdej ze stron. Wszystkie dokonywane przeze mnie czynności notarialne potwierdzam stosownymi aktami.

umowa dożywocia

Umowa o dożywocie jest umową cywilnoprawną, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Brak formy notarialnej umowy dożywocia automatycznie skutkuje jej nieważnością. Będąc polecanym przez klientów notariuszem w centrum Warszawy oferuję pomoc w sporządzeniu umowy o dożywocie. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności notarialnej dbam o interesy zbywcy, który będąc dożywotnikiem ma prawo do jasno określonych wymagań, wpisanych w treść umowy o dożywocie. Dzięki temu, korzystając z usług mojej Kancelarii Notarialnej można być w 1005 pewnym, iż zawarta przez umowa o dożywocie nie godzi w niczyj interes czy dobro osobiste. Sporządzając umowę o dożywocie, z wielką starannością konstruuje każdy jej punkt, jak również zabezpieczam stronę zbywcy w taki sposób, aby nigdy nie był on poszkodowany.

zniesienie współwłasności

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna oferuje usługę, jaką jest zniesienie współwłasności dotyczącej domu, mieszkania czy działki lub gruntu. Świadczona przeze mnie pomoc ułatwia późniejszą sprzedaż nieruchomości bądź też rozporządzanie nią na wyłączność. W ramach wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych dbam o to, aby zniesienie współwłasności mogło nastąpić również przez podział rzeczy wspólnej na żądanie któregokolwiek z współwłaścicieli. Oferowane przeze mnie usługi zniesienia współwłasności wymagają podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli, a dokumentem potwierdzającym dokonanie tych czynności jest akt notarialny, którego prawidłowość poświadczam własnoręcznym podpisem. Będąc profesjonalnym notariuszem w centrum Warszawy sporządzam również wnioski do sądu wieczystoksięgowego, uwzględniające zmiany dokonane poprzez zniesienie współwłasności.

zamiana

W trakcie prowadzenia swojej działalności notarialnej poszerzyłam zakres swoich usług o tworzenie umów zamiany, w których każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy. Umowa zamiany może dotyczyć, zarówno nieruchomości, jak i majątku ruchomego, oznaczonego względem tożsamości bądź też gatunku. Oferuję zawarcie umowy zamiany z zachowaniem odpowiedniej formy czynności prawnej, również z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisach bądź wynikających z woli którejkolwiek ze stron. Podczas przeprowadzania czynności notarialnych, mających na celu sporządzenie umowy zamiany, dbam o to, aby akt sporządzony był w taki sposób, by nie budził zastrzeżeń pod rygorem jego nieważności. Działając, jako ceniony notariusz w centrum Warszawy zobowiązuję się dokładnie zweryfikować przedmiot umowy, który ma podlegać zamianie.

umowy majątkowe małżeńskie

Świadczone przeze mnie usługi umożliwiają profesjonalne zawarcie małżeńskich umów majątkowych. Wiadomym jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, obejmująca wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, a które traktowane są jako majątek wspólny. W ramach działania mojej Kancelarii proponuję stworzenie wspólności ograniczonej, rozdzielności majątkowej, jak również rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Wszystkie te umowy mają na celę ochronę interesów każdego z małżonków. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy zapewniam dokładne sporządzenie umów małżeńskich, a także fachowe doradztwo w tym zakresie, mogące pomóc każdemu z małżonków wybrać odpowiednią formę zabezpieczenia swojego majątku na wypadek rozpadu pożycia czy też zaistnienia innych, losowych wypadków.

podział majątku

W ramach działania mojej Kancelarii oferuję Państwu sporządzenie dokumentu podziału majątku małżeńskiego w formie aktu notarialnego. Umowa o podziale majątku wspólnego następuje wyłącznie w określonych prawem sytuacjach. Główną przesłanką jest ustanie wspólności majątkowej, która ma miejsce w przypadku orzeczonego rozwodu, separacji lub śmierci jednego ze współmałżonków. Ponadto, podział majątku wspólnego odbywa się po podpisaniu intercyzy, ubezwłasnowolnienia małżonka lub po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej. Będąc polecanym przez klientów notariuszem w centrum Warszawy umożliwiam zawarcie stosownej umowy podziału majątku wspólnego, która może współwystępować również z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Obie te czynności można wykonać podczas jednej wizyty w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej.

testament

Kancelaria Notarialna, którą prowadzę świadczy usługę w postaci sporządzania testamentów. Przez lata mojej praktyki zawodowej zauważyłam, iż tego rodzaju czynności notarialne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wielu moich klientów. Jako renomowany notariusz w centrum Warszawy oferuję pomoc w sporządzeniu dokumentu, w którym spadkobierca dokonuje odpowiedniego rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Będąc cenionym przez klientów specjalistą, potrafię doradzić, która forma testamentu będzie odpowiednia dla konkretnego spadkodawcy, a także czy sporządzony wcześniej dokument zawiera wszystkie dopuszczalne prawem postanowienia i może być uznany za ważny. Zastrzegam, iż każdy klient korzystający z usług mojej Kancelarii ma prawo do odwołania sporządzanego przez siebie testamentu w dowolnej chwili.