Anna Majchrzak
Notariusz

Kancelaria Notarialna Warszawa Centrum

Kancelaria Notarialna, którą prowadzę, zapewnia fachowe porady w ramach wykonywanych czynności na mocy Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie. Moje obowiązki spełniam zgodnie z ogólnie przyjętymi w ustawodawstwie wymogami i standardami urzędu notariusza. Pomoc, którą świadczę jako notariusz Warszawa Centrum, jest nieodzowna w przypadku, gdy klient pragnie, aby wszystkie czynności w jego sprawie odbyły się zgodnie z literą prawa. Moja Kancelaria znajduje się w dogodnej lokalizacji, w przedwojennej kamienicy, w samym centrum Warszawy, na ulicy Nowowiejskiej 6/3, obok wejścia do stacji Metro Politechnika (skrzyżowanie ulic Waryńskiego i Nowowiejskiej w kierunku Placu Zbawiciela). Niedaleko budynku jest przystanek tramwajowy „Metro Politechnika 04”. Doskonała lokalizacja sprawia, iż przyjazd do siedziby Kancelarii nie nastręcza żadnych trudności, nawet osobom niezmotoryzowanym. W budynku, w którym znajduje się siedziba mojej kancelarii, do dyspozycji klientów jest wygodna winda, ułatwiająca również dotarcie do mojego biura osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku. Nieopodal, na ulicy Marszałkowskiej 82, znajduje się budynek Sądu Rejonowego, co jest niezwykle istotne dla wielu osób, korzystających z moich usług.


     

Usługi notarialne

Depozyt Notarialny - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Depozyt Notarialny

W mojej Kancelarii Notarialnej istnieje możliwość złożenia depozytu notarialnego. Czynności te odbywają się zgodnie z treścią artykułu 108 ustawy- Prawo o notariacie. Powierzony mi depozyt notarialny jest traktowany jako zabezpieczenie zapłaty ceny. Z czynności przyjęcia depozytu spisuję odpowiedni protokół, w którym podaje datę zdarzenia, a także ustalam tożsamość i adres zamieszkania osoby upoważnionej. Protokół przyjęcia depozytu zawiera także datę, w której nastąpi jego wydanie. Będąc cenionym notariuszem w centrum Warszawy, do przeprowadzania tych czynności prowadzę specjalne konto bankowe, zaś wydanie depozytu w ramach działania mojej kancelarii następuje wyłącznie za pokwitowaniem. Przyjmowanym przeze mnie depozytem notarialnym mogą być papiery wartościowe, jak również pieniądze, zarówno w walucie polskiej, jak i w obcej.

Zobacz

Dział spadku - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Dział spadku

Będąc profesjonalnym notariuszem Warszawa sporządzam umowy o dział spadku, które dotyczą osób mających zamiar podzielić pomiędzy siebie otrzymany majątek spadkowy. Umowa o dział spadku, która może być zawarta za pośrednictwem mojej Kancelarii Notarialnej powoduje podobne skutki, jak stworzenie umowy zniesienia współwłasności, w szczególności, gdy spadkobiercy są współwłaścicielami wszystkich rzeczy, które weszły do masy spadkowej. Na mocy umowy o dział spadku następuje zniesienie współwłasności majątku spadkowego. Czuwając nad prawidłowym przebiegiem czynności notarialnych, dokonuję weryfikacji treści umowy o dział spadku, w szczególności zaś, gdy jej głównym lub jednym z wielu przedmiotów jest lokal mieszkalny, nieruchomość zabudowana oraz niezabudowana, wymagająca zawarcia umowy o dziale spadkowym, wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Zobacz

Darowizna - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Darowizna

Za pośrednictwem mojej Kancelarii Notarialnej można dokonać darowizny, zgodnie z literą prawa. Sporządzając umowę darowizny można przekazać na rzecz obdarowanego określony przedmiot bądź kwotę, które od tej chwili będą jego własnością. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy dbam o to, aby w trakcie dokonywania darowizny sporządzić odpowiedni akt notarialny, zawierający przeniesienie prawa własności nieruchomości, samochodu czy innych dóbr materialnych, a także przekazania określonej sumy pieniężnej, zgodnie z wymogami prawnymi i ustawowymi. W ramach prowadzonych przeze mnie czynności notarialnych sporządzam również umowę darowizny dla osób, które dzięki temu pragną zwolnić obdarowanego z ciążących na nim zobowiązaniach finansowych, również tych wieloletnich i objętych windykacją komorniczą.

Zobacz

Pełnomocnictwo - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Pełnomocnictwo

Moja Kancelaria Notarialna zajmuje się także wydawaniem jednostronnych oświadczeń, upoważniających wybraną osobę, zwaną pełnomocnikiem, do dokonywania w jej imieniu czynności prawnych, których zakres określony jest w pełnomocnictwie. Jako polecany przez klientów notariusz w centrum Warszawy przystępuję do sporządzenia pełnomocnictwa wyłącznie w formie aktu notarialnego, koniecznie w obecności mocodawcy. W ramach prowadzonych przeze mnie czynności notarialnych wykonuję, zarówno pełnomocnictwa ogólne, jak i rodzajowe, które zawierają konkretne wytyczne. Rzetelne przygotowanie przeze mnie jednostronnego oświadczenia do udzielenia pełnomocnictwa, pozwala uniknąć jego nieważności. Tego rodzaju czynności notarialne oferuję, zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym.

Zobacz

Akt poświadczenia dziedziczenia - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Akt poświadczenia dziedziczenia

W mojej Kancelarii Notarialnej można otrzymać prawidłowo sporządzony akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument będący wskazaniem spadkobierców danego spadkodawcy i przysługującego im udziału w spadku wraz ze wskazaniem osób, na rzecz których spadkodawca sporządził zapisy windykacyjne. Będąc polecanym przez wielu klientów notariuszem w centrum Warszawy wszelkie akty poświadczenia dziedziczenia, sporządzam na podstawie oświadczeń osób, mogących być uważanymi w świetle prawa za spadkobierców ustawowych i testamentowych, a także tych, na rzecz których spadkodawca uczynił wymagane zapisy windykacyjne. Z prowadzonych przeze mnie czynności notarialnych sporządzam protokół dziedziczenia, przy udziale wszystkich zainteresowanych osób, wchodzących w krąg spadkobierców – zgodnie z artykułem 95b ustawy, Prawo o notariacie z dnia 24 sierpnia 2007 roku.

Zobacz

Poświadczenia - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Poświadczenia

W prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej można otrzymać pomoc związaną z opracowaniem i przygotowaniem różnego rodzaju poświadczeń. Jako renomowany notariusz w centrum Warszawy, w ramach wykonywanych przeze mnie czynności, potwierdzam, że podpis złożony na dokumencie jest autentyczny, czyli pochodzi od osoby o zweryfikowanej tożsamości, którą mam obowiązek jednoznacznie zweryfikować. Wydaję również poświadczenie zgodności odpisu, wypisu lub kopii z okazanym dokumentem. Będąc rzetelnym notariuszem stwierdzam, że określony odpis, wyciąg lub kopia są zgodne w treści i szacie graficznej z oryginałem dokumentu. W ramach wykonywanej przeze mnie działalności dokonuję także poświadczenia daty okazania dokumentu, a także poświadczenia pozostawania osoby przy życiu lub we wskazanym miejscu.

Zobacz

Testament - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Testament

Kancelaria Notarialna, którą prowadzę świadczy usługę w postaci sporządzania testamentów. Przez lata mojej praktyki zawodowej zauważyłam, iż tego rodzaju czynności notarialne cieszą się ogromnym zainteresowaniem wielu moich klientów. Jako renomowany notariusz w centrum Warszawy oferuję pomoc w sporządzeniu dokumentu, w którym spadkobierca dokonuje odpowiedniego rozporządzenia swoim majątkiem na wypadek śmierci. Będąc cenionym przez klientów specjalistą, potrafię doradzić, która forma testamentu będzie odpowiednia dla konkretnego spadkodawcy, a także czy sporządzony wcześniej dokument zawiera wszystkie dopuszczalne prawem postanowienia i może być uznany za ważny. Zastrzegam, iż każdy klient korzystający z usług mojej Kancelarii ma prawo do odwołania sporządzanego przez siebie testamentu w dowolnej chwili.

Zobacz

Umowa podziału majątku wspólnego - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Umowa podziału majątku wspólnego

W ramach działania mojej Kancelarii oferuję Państwu sporządzenie dokumentu podziału majątku małżeńskiego w formie aktu notarialnego. Umowa o podziale majątku wspólnego następuje wyłącznie w określonych prawem sytuacjach. Główną przesłanką jest ustanie wspólności majątkowej, która ma miejsce w przypadku orzeczonego rozwodu, separacji lub śmierci jednego ze współmałżonków. Ponadto, podział majątku wspólnego odbywa się po podpisaniu intercyzy, ubezwłasnowolnienia małżonka lub po ogłoszeniu jego upadłości konsumenckiej. Będąc polecanym przez klientów notariuszem w centrum Warszawy umożliwiam zawarcie stosownej umowy podziału majątku wspólnego, która może współwystępować również z umową o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Obie te czynności można wykonać podczas jednej wizyty w prowadzonej przeze mnie Kancelarii Notarialnej.

Zobacz

Umowy majątkowe małżeńskie - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Umowy majątkowe małżeńskie

Świadczone przeze mnie usługi umożliwiają profesjonalne zawarcie małżeńskich umów majątkowych. Wiadomym jest, iż z chwilą zawarcia małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność majątkowa, obejmująca wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, a które traktowane są jako majątek wspólny. W ramach działania mojej Kancelarii proponuję stworzenie wspólności ograniczonej, rozdzielności majątkowej, jak również rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków. Wszystkie te umowy mają na celę ochronę interesów każdego z małżonków. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy zapewniam dokładne sporządzenie umów małżeńskich, a także fachowe doradztwo w tym zakresie, mogące pomóc każdemu z małżonków wybrać odpowiednią formę zabezpieczenia swojego majątku na wypadek rozpadu pożycia czy też zaistnienia innych, losowych wypadków.

Zobacz

Zamiana - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Zamiana

W trakcie prowadzenia swojej działalności notarialnej poszerzyłam zakres swoich usług o tworzenie umów zamiany, w których każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy. Umowa zamiany może dotyczyć, zarówno nieruchomości, jak i majątku ruchomego, oznaczonego względem tożsamości bądź też gatunku. Oferuję zawarcie umowy zamiany z zachowaniem odpowiedniej formy czynności prawnej, również z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisach bądź wynikających z woli którejkolwiek ze stron. Podczas przeprowadzania czynności notarialnych, mających na celu sporządzenie umowy zamiany, dbam o to, aby akt sporządzony był w taki sposób, by nie budził zastrzeżeń pod rygorem jego nieważności. Działając, jako ceniony notariusz w centrum Warszawy zobowiązuję się dokładnie zweryfikować przedmiot umowy, który ma podlegać zamianie.

Zobacz

Zniesienie współwłasności - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Zniesienie współwłasności

Prowadzona przeze mnie Kancelaria Notarialna oferuje usługę, jaką jest zniesienie współwłasności dotyczącej domu, mieszkania czy działki lub gruntu. Świadczona przeze mnie pomoc ułatwia późniejszą sprzedaż nieruchomości bądź też rozporządzanie nią na wyłączność. W ramach wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych dbam o to, aby zniesienie współwłasności mogło nastąpić również przez podział rzeczy wspólnej na żądanie któregokolwiek z współwłaścicieli. Oferowane przeze mnie usługi zniesienia współwłasności wymagają podpisania umowy przez wszystkich współwłaścicieli, a dokumentem potwierdzającym dokonanie tych czynności jest akt notarialny, którego prawidłowość poświadczam własnoręcznym podpisem. Będąc profesjonalnym notariuszem w centrum Warszawy sporządzam również wnioski do sądu wieczystoksięgowego, uwzględniające zmiany dokonane poprzez zniesienie współwłasności.

Zobacz

Umowa dożywocia - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Umowa dożywocia

Umowa o dożywocie jest umową cywilnoprawną, która powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Brak formy notarialnej umowy dożywocia automatycznie skutkuje jej nieważnością. Będąc polecanym przez klientów notariuszem w centrum Warszawy oferuję pomoc w sporządzeniu umowy o dożywocie. W ramach prowadzonej przeze mnie działalności notarialnej dbam o interesy zbywcy, który będąc dożywotnikiem ma prawo do jasno określonych wymagań, wpisanych w treść umowy o dożywocie. Dzięki temu, korzystając z usług mojej Kancelarii Notarialnej można być w 1005 pewnym, iż zawarta przez umowa o dożywocie nie godzi w niczyj interes czy dobro osobiste. Sporządzając umowę o dożywocie, z wielką starannością konstruuje każdy jej punkt, jak również zabezpieczam stronę zbywcy w taki sposób, aby nigdy nie był on poszkodowany.

Zobacz

Czynności dotyczące spółek i zabezpieczeń - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Czynności dotyczące spółek i zabezpieczeń

W czasie mojej praktyki zawodowej poszerzyłam zakres wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych o te, dotyczące spółek i zabezpieczeń. Dzięki temu w mojej Kancelarii można skorzystać z oferowanych przeze mnie usług, dotyczących konstruowania i weryfikowania prawidłowości umów spółek handlowych, zarówno z kapitałem polskim, jak i zagranicznym. Moja działalność opiera się także na pomocy w ustanawianiu hipoteki czy podwyższaniu kapitału zakładowego. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy sporządzam także protokoły zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy oraz ustalam rygor egzekucji. W ramach wykonywanych przeze mnie czynności notarialnych uczestniczę również w transakcjach kupna i sprzedaży spółek, zabezpieczając przy tym interes każdej ze stron. Wszystkie dokonywane przeze mnie czynności notarialne potwierdzam stosownymi aktami.

Zobacz

Europejskie Poświadczenie Spadkowe - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Europejskie Poświadczenie Spadkowe

W wyniku zmieniającego się prawa i sytuacji życiowych, wielu moich klientów potrzebuje Europejskiego Poświadczenia Spadkowego. Jest to akt obowiązujący w UE, potwierdzający prawo do spadku bądź też do poszczególnych przedmiotów wchodzących do masy spadkowej, które przysługują spadkobiercom, zapisobiercom bądź też wykonawcom testamentu czy zarządcom spadku. Moja Kancelaria Notarialna zajmuje się tworzeniem Europejskiego Poświadczenia Spadkowego, zgodnego w treści z przepisami z dnia 17 sierpnia 2015 roku. Jako rzetelny notariusz w centrum Warszawy oferuję Europejskie Poświadczenie Spadkowe, które obowiązuje na terenie całej UE. Dzięki mojej pomocy, możecie Państwo otrzymać dokument potwierdzający tytuł prawny do spadku, który jest uznawany i wykonywany na jednolitych zasadach we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej z wyjątkiem Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Zobacz

Pełny zakres czynności notarialnych - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Pełny zakres czynności notarialnych

Pozostaję do dyspozycji moich klientów w godzinach pracy od 9.00 do 17.00. Na specjalne życzenie, istnieje możliwość wykonania czynności notarialnych poza czasem urzędowania mojej Kancelarii, również w dni ustawowo wolne od pracy, w niedziele i święta. Spotkanie takie wymaga skontaktowania się z osobą, zajmującą się obsługą sekretariatu w moim biurze, celem dokonania wcześniejszej rezerwacji terminu. Prowadzona przeze mnie Kancelaria sprawuje nadzór notarialny nad takimi czynnościami, jak m.in. sprzedaż wszelkiego typu nieruchomości i terenów niezabudowanych, sprawy spadkowe, sporządzanie aktów darowizny, udzielanie pełnomocnictwa wyznaczonej osobie, sporządzanie testamentu czy umowy podziału majątku wspólnego. W ramach usług, jakie świadczę swoim klientom, proponuję również rzetelne opracowanie treści umów małżeńskich, zniesienia współwłasności, umów dożywocia czy zamiany.

Zobacz

Czynności indywidualne - Notariusz Anna Majchrzak Kancelaria Notarialna Warszawa

Czynności indywidualne

Chcesz zapytać o czynności notarialne? Potrzebujesz niestandardowej usługi notariusza? Zadzwoń/napisz do nas, doradzimy, pomożemy jak rozwiązać sprawę.

Zobacz

Opinie o kancelarii notarialnej

Witam, wielokrotnie byłam już klientem notariusza, lecz wizyta w Kancelarii Notarialnej mec. Anny Majchrzak wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Pani notariusz to osoba bardzo kompetentna, która w pełni angażuje się w każdą powierzoną jej sprawę. Serdecznie polecam usługi tej Kancelarii.

Aneta Z.

Pani Notariusz okazała się bardzo pomocna, gdyż od dawna miałam problem ze stworzeniem odpowiedniej umowy dożywocia, która nie powodowałaby problemów z moim dalszym zamieszkiwaniem w nieruchomości, stanowiącej moją własność od ponad 45 lat. Otrzymałam dokładnie objaśnienie każdego punktu umowy dożywocia.

Maria W.

Muszę stwierdzić, iż po wizycie u pani Notariusz byłam bardzo zadowolona z jakości obsługi klienta.  Czynności notarialne wykonywane przez Kancelarię Pani Anny Majchrzak są na najwyższym poziomie. Świadczą o tym powracający do niej klienci oraz pozytywne rekomendacje osób zamieszczających tutaj swoje opinie.

Sybilla K-J.

    Formularz kontaktowy